I løpet av de siste månedene har det i drikkevarebransjen vært en viss oppmerksomhet knyttet til bruk av bioplast, det vil si biologisk utvunnet materiale innblandet i plasten som benyttes i flaskene. Tilsynelatende et riktig godt tiltak for å redusere bruken av fossilt framstilt plast. Men så enkelt er det ikke allikevel – og kanskje heller ikke så miljøvennlig.

Synet på bruk av bioplast er både positive og mer skeptiske. De skeptiske vil hevde at det er feil å bruke dyrkbar mark til å framstille etanol for innblanding i plast. Andre vil mene at bruken av resirkulert plast vil gi en langt bedre miljøeffekt i et livskretsperspektiv. Andre igjen påpeker betydningen av mengden innblandet materiale.

For å tvinge fram bruk av nye løsninger som kan være miljøgunstige, har enkelte hevdet at man bør benytte avgifter. Men når nye politiske rammevilkår diskuteres for å regulere og inspirere, er det nødvendig å ta hensyn til hva som faktisk er de beste løsningene – og at markedet er klart for et skifte. Konkurransevilkårene må være like for alle, og tilgangen på teknologi, råstoff og materialer må være god nok, slik at man får et helt marked som er i utvikling på en sunn og bærekraftig måte, og på den måten skaper reelle verdier for samfunnet.

Forsknings- og utviklingsresultater som kan bidra til et sunnere og friskere miljø skal heies fram, og samtlige aktører har et ansvar for å drive et seriøst utviklings- og forskningsarbeid. Selv om både Carlsberg og konkurrentene deltar i til dels store forsknings- og utviklingsprosjekter for å utvikle teknologi, materiale og produksjonsprosesser som minimerer den negative miljøbelastningen av sin virksomhet, er det nettopp utviklingsarbeid det er. I slike situasjoner vil én aktør på ett tidspunkt finne én spennende løsning, en annen en annen løsning på et annet tidspunkt. Dette er utviklingsarbeidets natur, man vinner skrittvis fram og finner skrittvis nye og gode løsninger.

Carlsberg og Ringnes har ambisiøse strategier, programmer og prosjekter innen et bredt spekter av samfunnsrelaterte områder. Ikke bare gir Carlsberg-fondene betydelige midler til forskning og vitenskap der blant annet det globale behovet for mat, næring og effektivisering av landbruket er viktige temaer. I tillegg pågår det en rekke tiltak innen miljø, helse og samfunnsengasjement, alt deler av alle Carlsberg-selskapenes daglige virksomhet.

For å løse framtidens samfunnsrelaterte utfordringer, er det nødvendig at næringsliv og politikk spiller sammen, og forstår hverandres utfordringer, behov og rammer. Ikke minst er det viktig at næringslivet forstår de politiske ambisjoner og mål som settes, og forstår sin rolle i å bistå med å nå disse målene.

Dette samspillet forutsetter at det også finnes politisk forståelse for behovet for forutsigbarhet og behovet for konkurransenøytralitet. Alle deler av næringslivet må gis de samme muligheter til å konkurrere og lykkes i et sunt marked. En slik politisk forståelse mener vi finnes.