Meny

Klimarapportering 1, 2 og 3

Du har kanskje hørt snakk om scope 1, 2 og 3? Under følger en enkel begrepsforklaring – og en forklaring på hvordan vi bruker dette i vårt klimaarbeid.

Utslipp ved våre bryggerier: Omfatter alle direkte klimagassutslipp forbundet med produksjonen (scope 1) og indirekte klimagassutslipp fra forbruk av innkjøpt elektrisitet eller varme (scope 2).

Beer in hand carbon footprint: Kan kort oversettes til klimaavtrykket til våre produkter fra råvare til konsument. Omfatter også indirekte utslipp (scope 3) i tillegg til direkte utslipp forbundet med produksjon (scope 1) og indirekte klmautslipp forbruk av innkjøpt elektrisitet eller varme (scope 2). Måles i gjennomsnitt per liter produsert og benevnes i CO2 -ekvivalenter.

CO2 -ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode.

 

Tilbake til klimaløftet