Meny

Klimarapportering 1, 2 og 3

Du har kanskje hørt snakk om scope 1, 2 og 3? Under følger en enkel begrepsforklaring – og en forklaring på hvordan vi bruker dette i vårt klimaarbeid.

Scope 1, 2 og 3: Vi har løpende oversikt over utslipp fra egen virksomhet og energibruk (scope 1 og 2). Scope 3 omfatter indirekte utslipp fra innsatsfaktorer (innkjøpte varer og tjenester) og er langt mer krevende å rapportere. Vårt mål om netto nullutslipp i hele verdikjeden omfatter scope 1, 2 og 3. I Carlsberg kaller vi dette vårt Beer in hand carbon footprint.

 

Scope 3 deles inn i to deler. Oppstrømsutslipp omfatter produksjon og behandling av varer og tjenester som virksomheten kjøper fra andre, for eksempel flyreiser og transporttjenester. Nedstrømsutslipp omhandler klimapåvirkning fra bruk og behandling av varer og tjenester som virksomheten tilbyr til andre, for eksempel strømforbruk fra varer de selger, eller sluttbehandling av disse.

 

Beer in hand carbon footprint: Kan kort oversettes til klimaavtrykket til våre produkter fra råvare til konsument. Omfatter også scope 1, 2 og 3. Måles i gjennomsnitt per liter produsert og benevnes i CO2 -ekvivalenter.

 

CO2 -ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode.

 

Tilbake til klimaløftet