Meny

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

SALG AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER
Prisene er engrospriser og gjelder for kunder som har salgs- eller skjenkebevilling som i henhold til lovgivningen gir grunnlag for engrosbetingelser.

PRISER

Oppgitte priser gjelder for varer fritt avlesset fra bil bestilt til kundens normale leveringsdag via webshop. Ved ekstra leveranser utover kundens normale leveringsdag påløper følgende avgifter:
- Ekstralevering tankøl utenom ordinær leveringsdag: 2000 NOK
- Kasse/fat levering utenom kundens ordinære leveringsdag: Stor- Oslo: 750 NOK. Utenfor Stor- Oslo: 1500 NOK

Kart over steder som inngår i Ringnes' definisjon av Stor-Oslo.

Levering av varer skjer på gateplan på kundens adresse. Kreditt på varekjøp gis etter avtale. Ringnes har rett til å kreve forskuddsbetaling dersom det vurderes som nødvendig ut fra kredittrating og/eller betalingsmislighold. Alle priser er oppført som listepriser ekskl. pant og merverdiavgift, men inkl. særavgift (se eget punkt om særavgifter til staten). Avgiftsendringer kan endre vareprisen til Ringnes. Merverdiavgift beregnes av vareprisen inkl. særavgiften, men ikke av panten. Ringnes forbeholder seg retten til å endre listepriser uten varsel. Varene selges til pris gjeldende på leveringsdagen.

ALMINNELIG ORDREOPPTAK
Ringnes forbeholder seg retten til å kansellere en ordre dersom uforutsette situasjoner skulle oppstå, herunder streik, vareknapphet eller problemer med teknisk utstyr. Minimumsordre for levering er ti kasser.

TOMGODS OG RETUR
Alt tomgods skal sorteres før det sendes i retur.

Det er ingen returrett for varer levert av Ringnes, med mindre annet er skriftlig avtalt.

EIENDOMSRETT
Ringnes har eiendomsretten til de leverte varene inntil full betaling har skjedd. 

UNDERSØKELSESPLIKT
Kunden er forpliktet til straks ved mottagelse av de leverte varene å undersøke varene for eventuelle mangler eller feil. Avvik må meldes Ringnes samme dag som varene er levert. Ringnes sitt ansvar i forbindelse med mangelfull leveranse begrenser seg til omlevering innenfor rimelig tid.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Ringnes kan ikke gjøres ansvarlig for følgetap eller indirekte tap, med mindre Ringnes har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig. Ringnes kan ikke gjøres ansvarlig for skader pga. defekter ved leverte varer, med unntak av personskader og skader hos forbruker.

RETT TIL Å KJØPE ØL FRA ANDRE LEVERANDØRER
Med mindre Ringnes leverer øl i anledning sponsoravtaler eller til festivaler, står serveringssteder og foretak som gjør innkjøp av øl for videresalg til serveringssteder fritt til å gjøre innkjøp av øl fra andre leverandører enn Ringnes. Dette punktet tar sikte på å sikre Ringnes’ etterlevelse av Konkurransetilsynets vedtak 2020-20 av 11.juni 2020 og skal tolkes deretter.

ØVRIGE BETINGELSER
Administrasjonsgebyr ved manuell bestilling via kundesenteret: 50NOK. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldende sats.

Ringnes forbeholder seg rett til å foreta motregning, uten begrensning i ikke forfalt beløp

Levering per glassvasker: 950 NOK
Levering kjøleskap per leveranse: 950 NOK

SÆRAVGIFTER TIL STATEN: (pr 1. januar 2024)

Avgift på alkoholholdig drikke (øl og cider)

Klasse A  0,00 - 0,7 kr. 0,00 pr. liter
Klasse B     0,7 - 2,7 kr. 3,53 pr. liter
Klasse C 2,7 - 3,7 kr. 13,28 pr. liter
Klasse D   3,7 - 4,7   kr. 22,99 pr. liter 

For sterkøl, cider og vin over 4,7% beregnes kr. 5,14 pr. liter multiplisert med volumprosenten.

For brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 % beregnes kr. 8,77 pr. liter multiplisert med volumprosenten.

I tillegg kommer emballasjeavgift på engangsemballasje kr. 1,38 per enhet.