Meny

Våre retningslinjer

Felles retningslinjer

Som ansvarlig markedsleder skal vi i Ringnes alltid opptre på en god måte og i tråd med gjeldende retningslinjer. Alle medarbeidere gjennomgår en opplæringspakke, som blant annet består av retningslinjer for etikk og opptreden, policies og varslingsrutiner.

Retningslinjer for etikk og opptreden

Sentralt er de etiske retningslinjene for hvordan medarbeiderne skal opptre. I opplæringen fokuseres det på konkrete dilemmaer våre medarbeidere kan bli stilt overfor.

Policies

Gjennom våre policies for hvordan man skal utføre driften i selskapet, tydeliggjøres hvilke krav Ringnes og Carlsberg stiller til sine medarbeidere, leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere. Policiene dekker områder som å sikre like konkurransevilkår, og å ikke akseptere bestikkelser og korrupsjon.

Varsling

For at det skal bli enklere for våre ansatte å rapportere om potensielle brudd på våre policies, innføres et nytt initiativ kalt «Speak Up», som er en ytterligere forbedret versjon av det interne varslingssystemet.

ARENA_TUBORG_DMR_AW7.jpg

Ansvarlig markedsføring

I Ringnes og Carlsberg jobber vi for å skape verdier både for vår egen virksomhet og for samfunnet.

Ringnes' markedsføring av egne produkter skal til enhver tid følge gjeldende bransjenormer, lover og retningslinjer.

Markedsføringen skal fremme et ansvarlig og moderat forbruk og særlige hensyn skal tas i markedsføring mot barn og ungdom.

Ringnes er medlem av Matvarebransjens faglige utvalgs (MFU) som utarbeider felles retningslinjer for bransjen.

I Ringnes respekterer vi, og forstår vi, behovet for en restriktiv alkoholpolitikk, inklusive reklameforbudet mot alkoholholdige drikker.

Merking

Ringnes merker alle alkoholholdige produkter med et symbol som oppfordrer til ansvarlig forbruk, og som henviser til ringnes.no/ansvarlig.

Globalt ansvar

Sammen med en rekke andre bryggerier i verden, deltok Carlsberg og Ringnes på Global Beer Responsible Day – som handler om å gi sin støtte til ansvarlig forbruk av alkohol.

20170317AN-2008.jpg

Ansvarlige leverandører

I Ringnes og Carlsberg Group tror vi på resultater ved å samarbeide tett med våre leverandører og engasjere dem i vårt arbeid med samfunnsansvar.

Ringnes og Carlsberg kjøper varer i det globale markedet fra land med varierende standarder for forretningsskikk. Det er derfor avgjørende at våre holdninger og syn på samfunnsansvar er godt forankret i hele verdikjeden vår, inkludert våre leverandører.

 

Etiske retningslinjer for leverandører og lisenstakere

Vi har etablert etiske retningslinjer for leverandører og lisenstakere (code of conduct). Disse gjenspeiler de minimumskrav og forventninger vi i Ringnes har til våre leverandører og rettighetshavere innenfor samfunnsansvar. Våre retningslinjer er en integrert del av vår globale kontraktsmal som benyttes når det signeres kontrakter med globale leverandører.

Krav til leverandører

I Ringnes ønsker vi å ha et nært og godt samarbeid med våre leverandører. Derfor stiller vi en rekke krav til våre leverandører når det gjelder miljø- og samfunnsansvar.

Viktige forhold som berøres er:

  • Utvelgelse av riktige samarbeidspartnere
  • Leverandørenes miljøsyn
  • Leverandørenes samfunnsansvar
  • Leverandørenes overholdelse av produkt- og miljøkrav
  • Oppfølging av leverandører via revisjoner